Vlaanderen Vakantieland - Beleven, ontdekken en logeren

Het goede leven in elke provincie
plan bier

Privacyverklaring

De vzw Logeren in Vlaanderen is eigenaar van het merk Vlaanderen Vakantieland en van de website www.vlaanderenvakantieland.be.
Logeren in Vlaanderen draagt graag zorg voor haar bezoekers en gebruikers. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en inspirerende gebruikerservaring te bieden.

Bescherming van je privacy – verantwoordelijke verwerker
De vzw Logeren in Vlaanderen met maatschappelijke zetel te Diestsevest 40, 3000 Leuven is eigenaar van het merk Vlaanderen Vakantieland en de website www.vlaanderenvakantieland.be.

Logeren in Vlaanderen is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de website www.vlaanderenvakantieland.be (hierna: “de Website” of www.vlaanderenvakantieland.be) en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.

De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

Registratie van persoonsgegevens
Je kan de website www.vlaanderenvakantieland.be vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over de organisatie zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen.

Telkens je persoonsgegevens verstrekt, zal de vzw Logeren in Vlaanderen deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens
De persoonsgegevens die de vzw Logeren in Vlaanderen verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in opdracht van de vzw Logeren in Vlaanderen. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. De vzw geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

In het uitzonderlijke geval dat de vzw Logeren in Vlaanderen persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar de vzw mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt jou uitdrukkelijk om jouw toestemming gevraagd.

De vzw verkoopt jouw gegevens NIET aan derden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Categorie 1 De gegevens die we hieronder bijhouden zijn geen persoonsgegevens. We houden bij:
‣ Hoeveel keer er gezocht wordt op een bepaalde term op de zoekresultatenpagina (maar niet door wie of wanneer).
‣ Hoe vaak er op een filter in de facetnavigatie geklikt wordt (maar niet wie erop klikt of wanneer).
‣ Er wordt een cookie ingesteld om bij te houden of de gebruiker al dan niet de slide-out onderaan de pagina weg geklikt heeft. Dit om ervoor te zorgen dat deze niet tevoorschijn blijft komen na het wegklikken.
‣ Er wordt een cookie ingesteld als de gebruiker niet ingelogd is vanwege technische redenen. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens.

Categorie 2 (registratie nieuwsbrief) Je  e-mailadres bij registratie voor onze nieuwbrief op de Website.

Categorie 3 (IP-adres) Je  IP-adres, door de hostingfirma om veiligheid en beschikbaarheid te garanderen.

Categorie 4 (controle spam) Je  IP-adres, de user agent, het aanvraagadres (request URI) en de referrer ter controle van spam. Deze gegevens worden na de aanvraag niet verder bewaard, enkel het resultaat van al dan niet spam.

Doel van verwerking van persoonsgegevens

Categorie 1
Het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van gegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van vzw Logeren in Vlaanderen om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Categorie 2 Het je toezenden van nieuwsbrieven met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming.

Google Analytics
Via onze Website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de Website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Retargeting cookies
Door ons worden zogenoemde retargeting cookies gebruikt. Daardoor kunnen wij op basis van je  eerdere aan onze Websites advertenties tonen op websites van derden. Hiervoor gebruik wij Facebook Pixel.

Facebook buttons
Op onze Website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken als Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Over verwijdering van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Toelating voor verwerking
Als de vzw jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of deze wenst door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee de organisatie samenwerkt, dan zal vzw Logeren in Vlaanderen jou daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je ertegen verzetten.

Duur van de verwerking
Deze gegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is in functie van de hierboven beschreven doeleinden.

Profiling
De verwerking van je  persoonsgegevens omvat eveneens profiling. Dit impliceert dat wij op basis van de persoonsgegevens die je ons verstrekt een profiel opbouwen over jou zodat wij je gepaste advertenties en voorstellen kunnen doen.

Toegang tot gegevens
De vzw geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat de vzw Logeren in Vlaanderen persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties waar de vzw mee samenwerkt (Westtoer, Toerisme Limburg, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Vlaams-Brabant, Toerisme Provincie Antwerpen), wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt jou uitdrukkelijk om jouw toestemming gevraagd.

De gegevens kunnen worden geraadpleegd of verwerkt door personeel in dienst van Logeren in Vlaanderen vzw. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacyverklaring.

We werken samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers die bepaalde taken voor ons uitvoeren (vb. IT).  Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, verplichten we hen deze gegevens veilig te bewaren en verbieden we hen de gegevens te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden. We delen enkel de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om ons hun diensten te kunnen aanbieden met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door ons werd gevraagd.

De vzw verkoopt jouw gegevens NIET aan derden.

Je rechten

 • Recht op toegang en inzage Je hebt het recht de gegevens die de vzw Logeren in Vlaanderen over jou geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van de vzw Logeren in Vlaanderen verwijderd worden.
 • Recht op correctie, aanvulling en verwijdering van persoonsgegevens Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de vzw Logeren in Vlaanderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. Als je de communicatie van vzw Logeren in Vlaanderen niet (meer) wilt ontvangen, kun je je ten allen tijde uitschrijven op de mailings via unsubscribe of per e-mail (info@logereninvlaanderen.be) of per brief (vzw Logeren in Vlaanderen, Diestsevest 40, 3000 Leuven) met vermelding van jouw naam, postadres en e-mail. Je krijgt wel nog steeds dienst gerelateerde berichten van ons in kader van huidige overeenkomsten. Indien je hulp nodig hebt, kan je Logeren in Vlaanderen steeds bereiken op 016 28 60 35 of via info@logereninvlaanderen.be.
 • Recht van verzet Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven. Je kan dit eenvoudigweg doen door het verzenden van een mail aan ons op volgend e-mailadres: info@logereninvlaanderen.be.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 • Recht van intrekking van de toestemming Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.
 • Uitoefening van je rechten Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@logereninvlaanderen.be, per post naar Diestsevest 40, 3000 Leuven of telefonisch op het nummer 016 28 60 35.
 • Profiling De verwerking van je persoonsgegevens omvat profiling.
 • Recht om klacht in te dienen Indien je een klacht hebt, vragen wij om ons rechtstreeks te contacteren hetzij per e-mail naar info@logereninvlaanderen.be, per post naar Diestsevest 40, 3000 Leuven of telefonisch op het nummer 016 28 60 35. Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om tegemoet te komen aan je bezorgdheid omtrent de verwerking van je persoonsgegevens.
  Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:
  Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel 02 274 48 00, Fax 02 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Je  persoonsgegevens, kun je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Beveiliging
Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de Website vanop je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Copyright
Van deze Website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van vzw Logeren in Vlaanderen.

Wijzigingen aan deze Verklaring
Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze Website(s) te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze Website(s) plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Laatst bijgewerkt: mei 2018