Privacy

Gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens - datum oktober 2023


Privacyverklaring

Logeren in Vlaanderen draagt graag zorg voor haar klanten en is begaan met uw privacy. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die u met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring legt op transparante wijze uit hoe Logeren in Vlaanderen uw gegevens gebruikt en heeft als doel een betere en inspirerende gebruikerservaring te bieden.

Bescherming van je privacy - verantwoordelijke verwerker

De vzw Logeren in Vlaanderen met maatschappelijke zetel te Diestsevest 40, 3000 Leuven is eigenaar van het merk ‘Vlaanderen Vakantieland’ en de website www.vlaanderenvakantieland.be. Dit is een publieke website waarop de promotionele gegevens van  aangesloten logiesuitbaters (hierna: “Reisorganisatoren”) gepubliceerd staan en waarop een brede waaier aan vakantie-inspiratie wordt aangeboden.

Logeren in Vlaanderen is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de website www.vlaanderenvakantieland.be (hierna: “de Website” of www.vlaanderenvakantieland.be) en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van uw persoonsgegevens te respecteren en beschermen. Op het moment dat u onze website bezoekt, zal Logeren in Vlaanderen alleen persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke privacywetgeving. 

De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat Logeren in Vlaanderen uw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerkt conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat u toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat u het doel van deze verwerking kent.

Registratie van persoonsgegevens

U kan de website ‘www.vlaanderenvakantieland.be’ vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over de organisatie, de producten, de prijzen, artikels, … zonder dat u ons daartoe persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen.

Logeren in Vlaanderen beperkt in ieder geval haar vraag naar persoonsgegevens tot wat nodig is om u de producten of diensten te bezorgen waarvoor u belangstelling getoond heeft. Telkens u persoonsgegevens verstrekt, zal de vzw Logeren in Vlaanderen deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens

De persoonsgegevens die de vzw Logeren in Vlaanderen verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in opdracht van de vzw Logeren in Vlaanderen. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. De vzw geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen. 

Vzw Logeren in Vlaanderen kan uw persoonsgegevens verstrekken aan organisaties en statutaire partners waarmee zij samenwerkt (onder andere: Toerisme Vlaanderen, Westtoer, Toerisme Limburg, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Vlaams-Brabant, Toerisme Provincie Antwerpen). Deze partijen worden op de website www.vlaanderenvakantieland.be of in dit document geïdentificeerd. Door de kennisname en aanvaarding van de privacyvoorwaarden geeft u de toestemming voor bovenvermelde doorgifte. In de meeste gevallen heeft de doorgifte als doel deze partijen in staat te stellen contact met u op te nemen en/of om u relevante diensten aan te bieden. Voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens treedt deze partner op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.  Na contact met u, verstrekt de partner u zijn eigen privacyverklaring, die van toepassing is op het gebruik van uw persoonsgegevens.

De vzw verkoopt uw gegevens NIET aan derden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 1. I. Categorie 1 De gegevens die we hieronder bijhouden zijn geen persoonsgegevens maar gebruiksgegevens. Logeren in Vlaanderen houdt bij:
  1. Hoeveel keer er gezocht wordt op een bepaalde term op de zoekresultatenpagina (maar niet door wie of wanneer).
  2. Hoe vaak er op een filter in de facetnavigatie geklikt wordt (maar niet wie erop klikt of wanneer).
  3. Zoekopdrachten, maar de persoonsgegevens van de persoon die deze zoekopdracht uitvoert, niet. Met uitzondering van de zoekparameters die deze persoon zelf manueel ingegeven heeft.
  4. Voor niet-ingelogde gebruikers wordt een sessiecookie ingesteld die bijhoudt of de bezoeker al dan niet ingelogd is. Deze sessiecookie houdt ook bij op welke zoekparameters de bezoeker gezocht heeft, maar dit enkel zodat hij via "Terug naar overzicht" kan teruggaan naar de vorige pagina. Favorieten voor een niet-ingelogde gebruiker worden hierin ook bewaard. Deze sessiecookie blijft enkel geldig gedurende de browsersessie van de bezoeker - totdat deze verloopt – en wordt nergens permanent opgeslagen.
  5. Er wordt een cookie ingesteld om bij te houden of de gebruiker al dan niet de slide-out onderaan de pagina weg geklikt heeft. Dit om ervoor te zorgen dat deze niet tevoorschijn blijft komen na het wegklikken.
  6. Er wordt een cookie ingesteld als de gebruiker niet ingelogd is vanwege technische redenen. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens.
 2. II. Categorie 2 (aanmaken account) De gegevens die Logeren in Vlaanderen hieronder bijhoudt zijn persoonsgegevens met name uw  voornaam, achternaam, wachtwoord, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens (straat, huisnummer, busnummer, postcode, gemeente, land), geboortedatum, geslacht, interesses (qua vakantieverblijf, activiteit en faciliteiten), datum van creatie, datum van laatste aanpassing, laatste inlogdatum, actieve taal bij het aanmaken van een profiel en het beheer van een account op de Website. In de account worden ook uw  favoriete logies bijgehouden. 
 3. III. Categorie 3 (registratie nieuwsbrief) Uw e-mailadres inclusief interesses bij registratie voor de nieuwbrief van Logeren in Vlaanderen op de Website.
 4. IV. Categorie 4 (aankoop Vakantiecheque) Uw aankoopbedrag, voornaam, achternaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, gemeente, land, telefoonnummer, e-mailadres, eventuele facturatiegegevens bij aankoop van de Vlaanderen Vakantiecheque op de Website.
 5. V. Categorie 5 (contactaanvraag logies) Uw e-mailadres, reden, voornaam, achternaam, telefoonnummer, boodschap (eventueel ook gegevens uit categorie 2 als u kiest om een account te maken en categorie 3 als u kiest voor de nieuwsbriefinschrijving) bij een contactaanvraag aan een logies op de Website.
 6. VI. Categorie 6 (contactaanvraag Logeren in Vlaanderen) uw  contactreden, voornaam, achternaam, e-mailadres, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer en boodschap (eventueel ook gegevens uit categorie 3 bij nieuwsbriefinschrijving) bij een contactaanvraag aan Logeren in Vlaanderen op de Website.
 7. VII. Categorie 7 (dynamische formulieren) uw  voornaam, achternaam, e-mailadres, straat, huisnummer, busnummer, gemeente, postcode, eventueel antwoord wedstrijdvraag, eventueel antwoord schiftingsvraag (eventueel ook de gegevens uit categorie 3 bij een nieuwsbriefinschrijving) bij het invullen van een dynamisch formulier (vb. wedstrijdformulier).
 8. VIII. Categorie 8 (aansluiting)  Uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, GSM, naam logies, logiestype, webadres, postadres logies, facturatienaam, facturatieadres, BTW nummer, aanmelding/erkenning.
 9. IX. Categorie 9 (marktstudies) Uw voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres bij registratie op de nieuwsbrief.
 10. X. Categorie 10 (IP-adres) Uw  IP-adres, door de hostingfirma om veiligheid en beschikbaarheid te garanderen.
 11. XI. Categorie 11 (controle spam) Uw  IP-adres, de user agent, het aanvraagadres (request URI) en de referrer ter controle van spam. Deze gegevens worden na de aanvraag niet verder bewaard, enkel het resultaat van al dan niet spam.
 12. XII. Categorie 12 (persoonsgegevens van anderen) Logeren in Vlaanderen gebruikt door u aangeleverde persoonsgegevens van anderen. Als u persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet u zeker zijn dat zij hiermee instemmen en u toestaan deze informatie te verstrekken. U moet er ook voor zorgen dat deze derden weten hoe hun persoonsgegevens door Logeren in Vlaanderen kan worden gebruikt, voor zover dit van toepassing is.

Doel van verwerking van persoonsgegevens

 • Categorie 1 Het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van gegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van vzw Logeren in Vlaanderen om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 • Categorie 2 Het beheer van uw  account op de Website met het oog op het gebruik van de webshop en Website Vlaanderen Vakantieland, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd. En indien door u aangegeven, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. Indien er door u aangegeven gezondheid gerelateerde gegevens worden gebruikt voor direct marketing, dan deze uiteraard ook enkel met voorafgaande toestemming.
 • Categorie 3 Het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw  expliciete, voorafgaande toestemming. Indien er door u aangegeven gezondheid gerelateerde gegevens worden gebruikt voor direct marketing, dan deze uiteraard ook enkel met voorafgaande toestemming.
 • Categorie 4 De levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd. Bijkomend het toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties na opt-in.
 • Categorie 5 Het contacteren van een vakantieverblijf of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd.
 • Categorie 6 Het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond uw expliciete en voorafgaande toestemming.
 • Categorie 7 U contacteren in kader van een wedstrijd waar u aan deelnam, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd.
 • Categorie 8 Het aanmaken van een aansluiting, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd.
 • Categorie 9 U contacteren in kader van marktstudies met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van vzw Logeren in Vlaanderen om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 • Categorie 10 Om veiligheid en beschikbaarheid te garanderen met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van vzw Logeren in Vlaanderen om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 • Categorie 11 Ter controle van spam met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van vzw Logeren in Vlaanderen om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 • Categorie 12 Het contacteren van een vakantieverblijf of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. Naast deze cookies zijn er nog bijkomende cookies die informatie verzamelen over uw interesses en voorkeuren. Deze zijn optioneel maar zorgen er wel voor dat u tijd bespaart en we ons aanbod kunnen afstemmen op uw interesses. U kan uw voorkeuren steeds op elk moment aanpassen via 'wijzig voorkeuren'. In ons cookiebeleid kan u steeds de meest recente informatie vinden over de cookies op www.vlaanderenvakantieland.be

Over verwijdering van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Bepaalde tracking cookies worden geplaatst door derden. Deze cookies kan u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat deze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

Facebook Button

Indien u toestemming heeft gegeven om deze cookies te plaatsen, is het volgende van toepassing. Op bepaalde webpagina’s van onze website wordt de button van Facebook Inc. geïmplementeerd. Door deze functie kunt u de webpagina delen op Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook afkomstig zijn. door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wanneer u een pagina bezoekt waarop deze button wordt weergegeven, maakt uw browser een directe verbinding met de betreffende Facebook-server en laadt daaruit de button. Tegelijkertijd weet Facebook dat de betreffende pagina op onze website is bezocht. Wij geven de persoonsgegevens door aan Facebook, maar hebben geen invloed op de gegevens die Facebook verzamelt op basis van de knoppen. Indien u echter niet op de betreffende knoppen klikt, worden er volgens de beschikbare informatie geen persoonlijke gegevens verzameld en opgeslagen, tenzij u bent ingelogd op uw Facebook account. In dat geval kunnen bepaalde gebruikersgegevens (waaronder uw IP-adres op dat moment) worden verzameld en gekoppeld aan de reeds bij Facebook aanwezige accountgegevens. Als u dit wilt voorkomen, dient u uit te loggen uit uw social media-account voordat u onze website bezoekt. Daarnaast kan het aanklikken van een knop ook leiden tot het verzamelen van bepaalde gegevens, zoals het IP-adres van de gebruiker. Facebook kunnen ook cookies plaatsen, tenzij u de acceptatie en opslag van cookies hebt uitgeschakeld. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de Privacy Verklaring van Facebook. 

Toelating voor verwerking

Als vzw Logeren in Vlaanderen  uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of deze wenst door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee de organisatie samenwerkt, dan zal vzw Logeren in Vlaanderen daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kan u zich hiertegen verzetten.

Duur van de verwerking

Deze gegevens worden door vzw Logeren in Vlaanderen verwerkt voor de duur die strikt noodzakelijk is in functie van de hierboven beschreven doeleinden.

Profilering

De verwerking van uw  persoonsgegevens omvat eveneens profiling. Dit impliceert dat vzw Logeren in Vlaanderen op basis van de persoonsgegevens die u ons verstrekt een profiel opbouwt zodat vzw Logeren in Vlaanderen u gepaste advertenties en voorstellen kan doen.

Toegang tot gegevens

De persoonsgegevens kunnen worden geraadpleegd of verwerkt door personeel in dienst van Logeren in Vlaanderen vzw. Logeren in Vlaanderen garandeert een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacyverklaring.
Vzw Logeren in Vlaanderen werkt samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers die bepaalde taken voor haar uitvoeren (vb. IT).  Als vzw Logeren in Vlaanderen persoonsgegevens met andere organisaties delen, verplicht vzw Logeren in Vlaanderen hen deze gegevens veilig te bewaren en verbieden we hen de gegevens te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden. Vzw Logeren in Vlaanderen deelt enkel de persoonsgegevens die haar leveranciers en partners nodig hebben om hun diensten te kunnen aanbieden met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door vzw Logeren in Vlaanderen werd gevraagd.

Uw rechten

 • Recht op inzage en correctie:  U heeft het recht de gegevens die vzw Logeren in Vlaanderen over u geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. In kader hiervan kan u vzw Logeren in Vlaanderen steeds bereiken op het nummer 016 28 60 35 of via info@logereninvlaanderen.be.
 • Recht op verwijdering van persoonsgegevens: U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de vzw Logeren in Vlaanderen. In het verlengde hiervan heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
  Als u de communicatie van Logeren in Vlaanderen niet (meer) wilt ontvangen, kan u ten allen tijde uitschrijven op de mailings via de unsubscribe link of per e-mail (info@logereninvlaanderen.be) of per brief (vzw Logeren in Vlaanderen, Diestsevest 40, 3000 Leuven) met vermelding van uw naam, postadres en e-mail.
  U ontvangt wel nog steeds dienst gerelateerde berichten in kader van huidige overeenkomsten. Er zijn echter uitsluitingen van het recht om gegevens te wissen. De algemene uitsluitingen zijn onder meer waar verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; voor e naleving van een wettelijke verplichting of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. 
 • Recht van verzet: U heeft eveneens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar enkel voor zover de rechtsgrond voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door vzw Logeren in Vlaanderen of door een derde partij worden nagestreefd.
  Tevens heeft u steeds het recht zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven. U kan dit eenvoudigweg doen door het verzenden van een mail aan ons op volgend e-mailadres: info@logereninvlaanderen.be
  Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van openbaar belang. 
 • Recht van vrije gegevensoverdracht: U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door vzw Logeren in Vlaanderen verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 • Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
 • Uitoefening van je rechten: U kan steeds uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@logereninvlaanderen.be, per post naar Diestsevest 40, 3000 Leuven of telefonisch op het nummer 016 28 60 35.
 • Profiling: De verwerking van uw persoonsgegevens omvat profiling.
 • Recht om klacht in te dienen: Indien u een klacht heeft, vraagt vzw Logeren in Vlaanderen om haar rechtstreeks te contacteren hetzij per e-mail naar info@logereninvlaanderen.be, per post naar Diestsevest 40, 3000 Leuven of telefonisch op het nummer 016 28 60 35. Vzw Logeren in Vlaanderen zal alle mogelijke maatregelen treffen om tegemoet te komen aan uw bezorgdheid omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.
  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel 02 274 48 00, Fax 02 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.
  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw  persoonsgegevens, kan u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Beveiliging

Vzw Logeren in Vlaanderen heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ontwikkeld om uw persoonsgegevens te beveiligen en om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en paswoord te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de Website vanop uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Copyright

Van deze Website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Logeren in Vlaanderen vzw.

Wijzigingen aan deze verklaring

Deze Verklaring vervangt alle vorige versies.  Vzw Logeren in Vlaanderen kan deze Verklaring te allen tijde aanpassen. Om die reden adviseert vzw Logeren in Vlaanderen u  om deze pagina af en toe te controleren. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zal vzw Logeren in Vlaanderen een duidelijke mededeling op haar Website plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Laatst bijgewerkt: oktober 2023