Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Logeren in Vlaanderen VZW en de Aankoper / Gebruiker van de Vlaanderen Vakantiecheque via het Platform of andere vormen van communicatie (zoals per e-mail).  

Artikel 1     Definities

1.1 Aankoop: Een aankoop van een Vlaanderen Vakantiecheque door een een natuurlijk persoon of rechtspersoon via het Platform of een andere vorm van communicatie (zoals per e-mail in geval van meerdere cheques). 

1.2 Vlaanderen Vakantiecheque: Een voordeelbon voor één of meer logies bij alle Reisorganisatoren uit het aanbod ‘Vlaanderen Vakantieland’

1.3 Aankoper: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Vlaanderen 
Vakantiecheque aankoopt via het Platform of een andere vorm van communicatie (zoals per e-mail).

1.4 Gebruiker: De persoon die de Vlaanderen Vakantiecheque aanwendt voor het boeken van een verblijf. (de gebruiker kan dezelfde persoon als de aankoper zijn)

1.5 Platform: De website, apps, tools en andere apparaten van Logeren in Vlaanderen vzw waarop een Vlaanderen Vakantiecheque aangekocht kan worden.

1.6 Logeren in Vlaanderen vzw: De website, apps, tools en andere apparaten van Logeren in Vlaanderen vzw waarop een Vlaanderen Vakantiecheque aangekocht kan worden.

Artikel 2     Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de Aankoop van een Vlaanderen Vakantiecheque via het Platform of per e-mail.   

2.2 Door  de Aankoop zijn de Aankoper en Gebruiker gebonden door deze Voorwaarden.

2.3 Logeren in Vlaanderen vzw heeft het recht om deze Voorwaarden te wijzigen. Die wijziging(en) gelden voor alle aankopen daterend van na de wijziging(en).

Artikel 3     Aankoop van Vlaanderen Vakantiecheque

3.1 De Aankoper koopt op het Platform een Vlaanderen Vakantiecheque aan voor logies.De aankoop van meerdere Vlaanderen Vakantielandcheques kan ook via een andere vorm van communicatie (zoals per e-mail) gebeuren. De Gebruiker dient de Vlaanderen Vakantiecheque  enkelgebruiken bij alle Reisorganisatoren uit het aanbod op de website www.vlaanderenvakantieland.be

3.2 De Aankoop wordt betaald met een online betaalmiddel via het Platform (verwerkt door een betaalserviceprovider) of in geval van Aankoop in bulk via factuur. De Aankoper voert de betaling uit zodra de Aankoop op het Platform wordt bevestigd. Logeren in Vlaanderen vzw is in geen geval aansprakelijk voor de manier waarop de betaalserviceprovider de betalingen en de persoonlijke gegevens van de Aankoper verwerkt. Op vraag kan de aankoop gebeuren via een factuur bezorgd door Logeren in Vlaanderen aan de Aankoper.

3.3 Zodra de Aankoper de Aankoop heeft gevalideerd en betaald, ontvangt de Aankoper een bevestigings-e-mail voor de Aankoop (hierna de “Aankoopbevestiging”). De verkoop is definitief zodra de Aankoper de Aankoopbevestiging heeft ontvangen. 

3.4 Onmiddellijk na ontvangst van de Aankoopbevestiging is de Vlaanderen Vakantiecheque beschikbaar om te downloaden en eventueel af te drukken.

Artikel 4.     Geldigheidsduur van de Vlaanderen Vakantiecheque

4.1 De geldigheidsduur van de Vlaanderen Vakantiecheque is beperkt tot 18 maanden. Nadat voormelde geldigheidsduur is verstreken kan de Vlaanderen Vakantiecheque niet meer gebruikt worden bij de aanvraag van een logies bij Logeren in Vlaanderen vzw noch voor de boeking bij de Reisorganisatoren. De Aankoper noch de Gebruiker kunnen eveneens aanspraak maken op enige terugbetaling.

Artikel 5.     Herroepingsrecht

5.1 In zoverre de Aankoop gebeurt via het Platform, heeft de Aankoper het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen na de beschikbaarheid van de Vlaanderen Vakantiecheque de Aankoop te herroepen. De Vlaanderen Vakantiecheque wordt ingevolge de herroeping ongeldig gemaakt. 

5.2 Om het herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, moet de Aankoper Logeren in Vlaanderen vzw via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing om de Aankoop te herroepen. Dit kan bijvoorbeeld via het modelformulier voor de herroeping dat beschikbaar is via volgende link (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf). 

5.3 Om het herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, moet de Aankoper de mededeling betreffende de uitvoering van het herroepingsrecht (door middel van het herroepingsformulier) verzenden voordat de herroepingstermijn van veertien (14) dagen verstreken is. 

5.4 Logeren in Vlaanderen vzw zal de aankoopwaarde van de Vlaanderen Vakantiecheque of een gedeelte ervan, afhankelijk van het reeds gespendeerde bedrag, onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Aankoper om de Aankoop te herroepen, terugbetalen. Logeren in Vlaanderen vzw betaalt de Aankoper terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Aankoper oorspronkelijk de transactie heeft verricht, tenzij de Aankoper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. 

5.5 De Aankoper gaat bij de Aankoop uitdrukkelijk akkoord dat in het geval dat de Vlaanderen Vakantiecheque volledig is opgebruikt voordat de herroepingstermijn van veertien (14) dagen verstreken is, hij of zij zijn of haar herroepingsrecht verliest.

Artikel 6.     Overmacht

6.1 Logeren in Vlaanderen vzw verbindt zich er louter toe om een Vlaanderen Vakantiecheque te leveren die gedurende 18 maanden vanaf de datum van Aankoop geldig is. Zij staat niet in voor het verblijf in het Logies.

6.2 Logeren in Vlaanderen vzw is niet aansprakelijk indien zij voormelde verbintenis op grond van deze Voorwaarden niet kan uitvoeren wegens overmacht. 

6.3. "Overmacht" betekent elke onvoorziene gebeurtenis buiten de redelijke controle van Logeren in Vlaanderen vzw of elke te verwachten gebeurtenis waarvan de gevolgen niet redelijkerwijze kunnen worden vermeden, ontstaan na ontvangst van de Aankoopbevestiging, en die/dat de uitvoering van de verbintenissen van Logeren in Vlaanderen vzw op grond van deze Voorwaarden volledig of gedeeltelijk verhindert (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, brand, stakingen, lock-outs of andere vakbondsacties, elke daad of belemmering door overheden of openbare instellingen, oorlog of uitbraak van vijandelijkheden van welke aard dan ook).

6.4. Indien Logeren in Vlaanderen vzw door een geval van overmacht wordt getroffen, zal zij met de Reiziger overleggen om een billijke oplossing te vinden en zal zij alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van het voorval tot een minimum te beperken. 

6.5. Indien de gebeurtenis van overmacht de uitvoering van onze verbintenissen definitief verhindert, wordt de overeenkomst automatisch beëindigd, zonder aansprakelijkheid en met onmiddellijke ingang.

Artikel 7.     Klachtenregeling

7.1 Klachten van de Aankoper of Gebruiker over de Aankoop of het gebruik van de Vlaanderen Vakantiecheque, dienen uitsluitend bij Logeren in Vlaanderen te worden neergelegd. 

7.2 Als de Aankoper of Gebruiker een klacht heeft, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan Logeren in Vlaanderen vzw op het in artikel 1.6 van deze Voorwaarden aangegeven contactadres. 

7.3 Nadat de klacht door Logeren in Vlaanderen vzw is ontvangen zal Logeren in Vlaanderen vzw zo snel mogelijk reageren.

Artikel 8.     Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

8.1 Onderhavige Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. 
8.2 Elk geschil met betrekking tot de Aankoop of onderhavige Voorwaarden of hun interpretatie of gevolgen dat niet minnelijk kan worden opgelost, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven.