Privacy- & gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens


Via een login op www.vlaanderenvakantieland.be kunnen aangesloten logies toegang krijgen tot een afgeschermd “logiesportaal”. Dit portaal  is een online platform dat onder meer  toeristische ondernemers en medewerkers van Logeren in Vlaanderen vzw en van de Provinciale Toeristische Organisaties (Westtoer, Toerisme Limburg, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Vlaams-Brabant, Toerisme Provincie Antwerpen) mogelijk maakt de promotionele logiesinformatie digitaal te raadplegen en up-to-date te houden. Bijkomend biedt dit portaal informatie, nieuwsberichten, webinars, … die men kan raadplegen.
Logeren in Vlaanderen draagt graag zorg voor haar logies en partners. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken.


Bescherming van je privacy – verantwoordelijke verwerker


De vzw Logeren in Vlaanderen met maatschappelijke zetel te Diestsevest 40, 3000 Leuven is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op het afgeschermde platform dat via inloggegevens toegankelijk is op de website www.vlaanderenvakantieland.be en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.
De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent.


Registratie van persoonsgegevens


Enkel via je gebruikersnaam en paswoord kan je dit  platform  bezoeken, informatie inwinnen over onze campagnes, acties en onze diensten, kennis nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten. Wanneer je in het kader hiervan persoonsgegevens meedeelt, dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften.
Telkens je persoonsgegevens verstrekt, zal de vzw Logeren in Vlaanderen deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.


Vertrouwelijke verwerking van de gegevens


De persoonsgegevens die de vzw Logeren in Vlaanderen verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in opdracht van de vzw Logeren in Vlaanderen. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. De vzw geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat de vzw Logeren in Vlaanderen persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar de vzw mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt jou uitdrukkelijk om jouw toestemming gevraagd.
De vzw verkoopt jouw gegevens NIET aan derden.


Welke persoonsgegevens worden verwerkt?


Bij registratie op ons online portaal verzoeken wij volgende persoonsgegevens over te maken:

 • Categorie 1 (inlog): gebruikersnaam of e-mailadres
 • Categorie 2 (profiel): voornaam, achternaam, e-mailadres, wachtwoord.
 • Categorie 3 (facturatiegegevens via logiesgegevens): bedrijfsnaam, voor- en achternaam, postadres, BTW nummer, IBAN rekeningnummer, BIC.
 • Categorie 4 (logiesgegevens): voor- en achternaam, telefoonnummer, GSM, , e-mailadres, website, postadres, logiestype, capaciteit, aanmelding/erkenning/classificatie, url, toeristische regio en provincie.
 • Categorie 5 (contactgegevens): voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, GSM.
 • Categorie 6 (aanmaken account clearing Vlaanderen Vakantiecheque via Resengo): voor- en achternaam, mailadres, naam logies, rekeningnummer, BIC
 • Categorie 7 (aansluiting): voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, GSM, naam logies, logiestype, webadres, postadres logies, facturatienaam, facturatieadres, BTW nummer, erkenning/aanmelding.
 • Categorie 8 (marktstudies en activiteiten): naam logies, voor- en achternaam deelnemer en extra deelnemer, logiestype, capaciteit, gemeente, regio, provincie, e-mailadres.
 • Categorie 9 (IP-adres): je IP-adres, door de hostingfirma om veiligheid en transparantie (?) te garanderen.

Naast deze persoonsgegevens vragen wij ook promotionele gegevens op voor je weergave van je logies op www.vlaanderenvakantieland.be.
Tot slot gebruikt het platform ook enkele functionele cookies om de goede werking van het platform te garanderen. Dit zijn geen persoonsgegevens.


Doel van verwerking van persoonsgegevens


De door jou opgegeven persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • Categorie 1: Het inloggen in het logiesportaal met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.Categorie 2: Het beheer van je  profiel op het platform met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.
 • Categorie 3: Het opstellen van een factuur met als grond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd en je expliciete voorafgaande toestemming.
 • Categorie 4: Het opmaken van jouw logiesgegevens (weergave op de website) met als grond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd en je expliciete voorafgaande toestemming.
 • Categorie 5: Je contacteren met als grond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd en je expliciete voorafgaande toestemming.
 • Categorie 6: Het aanmaken van een account bij Resengo voor het clearen van een Vlaanderen Vakantiecheque met als grond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd en je expliciete voorafgaande toestemming.
 • Categorie 7: Het aanmaken van een aansluiting, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd en je expliciete voorafgaande toestemming. 
 • Categorie 8: Het uitvoeren van marktstudies of onderzoek en het aanbieden van activiteiten met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van vzw Logeren in Vlaanderen om haar dienstverlening voortdurend te verbeteren en tegemoet te komen aan het professionaliseren van de sector.
 • Categorie 9: Om veiligheid en beschikbaarheid te garanderen met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van vzw Logeren in Vlaanderen om haar Portaal en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Toelating voor verwerking


Als de vzw jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of deze wenst door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee de organisatie samenwerkt, dan zal vzw Logeren in Vlaanderen jou daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je ertegen verzetten.


Duur van de verwerking


Deze gegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is in functie van de hierboven beschreven doeleinden.


Toegang tot gegevens


De vzw geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat de vzw Logeren in Vlaanderen persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar de vzw mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt jou uitdrukkelijk om jouw toestemming gevraagd.
De persoonsgegevens opgenomen in het afgeschermde portaal kunnen worden geraadpleegd en verwerkt door onder meer de medewerkers van Logeren in Vlaanderen en van de 5 Provinciale Toeristische Organisaties (Westtoer, Toerisme Limburg, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Vlaams-Brabant, Toerisme Provincie Antwerpen) aan de hand van unieke login gegevens.
Logeren in Vlaanderen vzw verstrekt enkel unieke logingegevens aan personen die betrokken zijn bij de werking van Logeren in Vlaanderen.
Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.
We werken samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers die bepaalde taken voor ons uitvoeren (vb. IT).  Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, verplichten we hen deze gegevens veilig te bewaren en verbieden we hen de gegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden. We delen enkel de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om ons hun diensten te kunnen aanbieden met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door ons werd gevraagd.
De vzw verkoopt jouw gegevens NIET aan derden.


Je rechten


 • Recht op toegang en inzage: Je hebt het recht de gegevens die de vzw Logeren in Vlaanderen over jou geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te (laten) corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van de vzw Logeren in Vlaanderen verwijderd worden. Je hebt steeds kosteloos toegang tot jouw persoonsgegevens door in te loggen op www.vlaanderenvakantieland.be. Indien je hulp nodig hebt kan je Logeren in Vlaanderen steeds bereiken op 016 28 60 35 of via info@logereninvlaanderen.be.
 • Recht op correctie, aanvulling en verwijdering van persoonsgegevens: Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de vzw Logeren in Vlaanderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
  Als je communicatie van Logeren in Vlaanderen niet (meer) wilt ontvangen, kun je je ten allen tijde uitschrijven op de mailings via unsubscribe of per e-mail (info@logereninvlaanderen.be) of per brief (vzw Logeren in Vlaanderen, Diestsevest 40, 3000 Leuven) met vermelding van jouw naam, postadres en e-mail. Je krijgt wel nog steeds dienst gerelateerde berichten van ons i.k.v. huidige overeenkomsten.
  Daarnaast heb je steeds de mogelijkheid om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen door in te loggen op het portaal. Indien je hulp nodig hebt, kan je Logeren in Vlaanderen steeds bereiken op 016 28 60 35 of via info@logereninvlaanderen.be.
 • Recht van verzet: Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
  Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven. Je kan dit eenvoudigweg doen door het verzenden van een mail aan ons op volgend e-mailadres: info@logereninvlaanderen.be.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht: Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 • Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.
 • Uitoefening van je rechten: Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@logereninvlaanderen.be, per post naar Diestsevest 40, 3000 Leuven of telefonisch op het nummer 016 28 60 35.
 • Automatische beslissingen en profiling: De verwerking van je persoonsgegevens omvat geen profiling en je zal door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 • Recht om klacht in te dienen: Indien je een klacht hebt, vragen wij om ons rechtstreeks te contacteren hetzij per e-mail naar info@logereninvlaanderen.be, per post naar Diestsevest 40, 3000 Leuven of telefonisch op het nummer 016 28 60 35. Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om tegemoet te komen aan je bezorgdheid omtrent de verwerking van je persoonsgegevens.
  Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel 02 274 48 00, Fax 02 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.
  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens, kun je een vordering tot schadevergoeding instellen.


Beveiliging


Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en paswoord te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van het platform vanop je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.


Copyright


Van dit platform mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Logeren in Vlaanderen vzw.


Wijzigingen aan deze Verklaring


Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website(s) te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.


Laatst bijgewerkt: oktober 2023